เกณฑ์ใช้เพื่อระบุระดับความเสี่ยงการติด COVID-19 จากการท่องเที่ยว (COVID-19 Travel Health Notice)

พฤหัสบดี, 17 กันยายน 2020
background

เกณฑ์ที่บอกถึงความเสี่ยงของจุดหมายที่เราจะไป อาจเป็นประเทศอื่นๆ หรือ จังหวัดในประเทศไทย โดยในอเมริกาเรียกว่า COVID-19 Travel Health Notice (THN) หน่วยงานป้องกันโรค (CDC) ประเทศอเมริกา พิจารณาระดับความเสี่ยงต่อการติด COVID-19 ในต่างประเทศและในรัฐต่างๆ ของอเมริกาโดยข้อมูลสองชุด (เกณฑ์ปฐมภูมิและทุติยภูมิ) ได้แก่

 • อัตราการติดเชื้อไวรัสที่ปลายทาง (เกณฑ์ปฐมภูมิ) และ
 • ศักยภาพทางการแพทย์และโครงสร้างพื้นฐานของระบบสาธารณสุขของปลายทาง(เกณฑ์ทุติยภูมิ)

เกณฑ์ปฐมภูมิ: อัตราการติดเชี้อไวรัส

CDC ใช้ COVID-19 surveillance data ขององค์การอนามัยโลกเพื่อวัดอัตราการติดเชื้อไวรัส โดยการติดตามทุกวัน

สำหรับประเทศหรือรัฐที่มีประชากรมากกว่า 300000 คน

CDC ใช้ 3 เกณฑ์ปฐมภูมิดังนี้

 • จำนวนผู้ป่วย COVID-19 รายใหม่
 • อัตราการติด (รายใหม่ต่อทุกประชากร 100000 คน) และ
 • แนวโน้มของรายใหม่ (สังเกตว่าจำนวนรายใหม่เพิ่มขึ้น ลดลง หรือ คงเดิมในช่วงระยะเวลาหนึ่ง)
barrier

สำหรับประเทศหรือรัฐที่มีประชากร 300000 คนหรือน้อยกว่า

CDC ใช้เกณฑ์ปฐมภูมิสองข้อคือ

 • จำนวนผู้ป่วย COVID-19 รายใหม่
 • แนวโน้มของรายใหม่
barrier

เกณฑ์ทุติยภูมิ ศักยภาพทางการแพทย์และโครงสร้างพื้นฐานของระบบสาธารณสุขของปลายทาง

CDC ใช้เกณฑ์ทุติยภูมิเพื่อวัดผลกระทบของ COVID-19 ที่มีต่อบริการสุขภาพที่สำคัญ (การดูแลรักษาและการสาธารณสุข) เกณฑ์ทุติยภูมิมากจากข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งมาจากราชการเช่นwebsite ของกระทรวงสาธารณสุข โดยทบทวนแบ่งเป็นปลายทางที่มีประชากรมากกว่า 300000 คน และน้อยกว่า 300000 คน ตัวอย่างของข้อมูลทุติยภูมิคือ

 • ศักยภาพการดูแลรักษา เช่นจำนวนเตียง และเครื่องช่วยหายใจที่มีในโรงพยาบาล
 • โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข เช่น การตรวจโรค และการติดตามผู้ติดเชื้อ
 • มีข้อมูลว่ามีผู้ป่วยที่มาจากปลายทางเหล่านี้หรือไม่

เกณฑ์ทุติยภูมิสำหรับ COVID-19 Travel Health Notice

barrier

การลดระดับการระวัง COVID-19 เมื่อท่องเที่ยว (ลด COVID-19 Travel Health Notice)

 • CDC จะควบคุมเกณฑ์ปฐมภูมิในประเทศอื่นๆ และในรัฐต่างๆ ทุกวัน
 • จะถูกถอดจาก Travel Health Notice (THN) ขั้นสูง (มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงกว่า)กว่ามาเป็นต่ำกว่า (มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำกว่า) เมื่อเกณฑ์ปฐมภูมิทั้งหมดอยู่ต่ำกว่าระดับ 3 เป็นเวลา 28 วัน หรือ 2 เท่าของระยะฟักตัวของ COVID-19 (ปกติระยะฟักตัว 2-14 วัน
 • มึอปลายทางอยู่ในระดับที่ลดความเสี่ยงได้ เป็นเวลา 28 วันติดกัน CDC จะทบทวนเกณฑ์ทุติยภูมิ ถ้าพบว่ายังสามารถให้การรักษาและการสาธารณสุขให้แก่ประชาชนได้ ก็จะลดระดับความเสี่ยงลง
 • ถ้าไม่มีข้อมูลทุติยภูมิของประเทศหรือรัฐปลายทาง ให้คงระดับคำเตือน Travel Health Notice ไว้ โดยปกติให้อยู่ที่ระดับ 3 โดย CDC จะควบคุมข้อมูลทุติยภูมิทุกวันตราบที่เกณฑ์ปฐมภูมิยังคงต่ำกว่า 3
 • CDC จะประเมินความเสี่ยงเพื่อปกป้องประชากรประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจะเอา Travel Health Notice (คือความเสี่ยงต่อ COVID-19 ต่ำมาก) ปลายทางนั้นออก ถ้าเกณฑ์ปฐมภูมิทุกอันต่ำกว่าระดับ 1 และมีเกณฑ์ทุติยภูมิครบถ้วน

การเพิ่มระดับการระวัง COVID-19 เมื่อท่องเที่ยว (ลด COVID-19 Travel Health Notice -THN)

 • จะเลื่อนระดับระวังที่ปลายทางให้สูงขึ้นเมื่อเกณฑ์ปฐมภูมิแสดงว่ามีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่และ/หรืออัตราการเกิดโรค และ/หรือแนวโน้มของการเป็นโรค มากกว่าระดับของ THN ปัจจุบัน (ระดับ 2 หรือ 1 หรือไม่ติด THN)
 • ประเทศหรือรัฐที่มีประชาชนมากกว่า 300000 คน จะยกระดับการเตือนถ้าไม่สามารถรักษาเกณฑ์ปฐมภูมิได้มากกว่า 14 วันติดต่อกัน (มีรายใหม่ และ/หรือ อัตราการเกิดเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น)
 • ประเทศหรือรัฐที่มีประชาชนน้อยกว่า 300000 คน จะยกระดับการเตือนถ้าไม่สามารถรักษาเกณฑ์ปฐมภูมิได้มากกว่า 14 วันติดต่อกัน (มีรายใหม่ และ/หรือ มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น)
 • CDC จะเพิ่มระดับ THN เร็วขึ้นกว่า 14 วันได้ ถ้าเกณฑ์ปฐมภูมิแสดงว่ามีการเพิ่มความเสี่ยงการเป็นCOVID-19 เป็นเวลา 7 – 14 วัน