ให้มีการตรวจสมรรถภาพปอด ในการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงตามกฎหมายได้ตามปกติ

ศุกร์, 03 กรกฎาคม 2020

ตามหนังสือของสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย เลขที่ สรอส 16/2563 และเลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 ขอความร่วมมืองดตรวจสมรรถภาพปอด ซึ่งจะเป็นการแพร่กระจายเชื้อไวรัสในขั้นตอนการเป่าให้กับเพื่อนคนทำงาน และผู้ตรวจ

ขณะนี้สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดี ไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศ มาแล้ว เป็นเวลา 37 วัน (นับถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563) และในการตรวจสมรรถภาพปอด ไม่จำเป็นต้องใช้ การใส่ PPE แบบเต็มที่ดังแต่ก่อน เพี่อความชัดเจน ทางสมาคมฯ จึงออกหนังสือเพื่อให้มีการตรวจสมรรถภาพปอด ในการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงตามกฎหมายได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้จะต้องมีมาตรการการป้องกัน ได้แก่

  1. ควรมีการซักประวัติเสี่ยงของคนทำงานที่จะมาตรวจเช่น คนที่มีไข้ (อุณหภูมิกายมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส) คนที่กลับมาจากต่างประเทศ โดยในระยะนี้สมควรหลีกเลี่ยงคนทำงานที่เป็นชาว ต่างประเทศ
  2. ห้องตรวจสมรรถภาพปอดควรเป็นห้องที่มีการถ่ายเทอากาศดี ขณะตรวจควรมีเฉพาะผู้ตรวจ และผู้ถูกตรวจเท่านั้น
  3. การปฏิบัติอื่นๆตามมาตรการป้องกันเช่นการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การใส่หน้ากาก อนามัย และการใช้ face shield ในการป้องกันสำหรับผู้ตรวจ และควรตรวจเมื่อมีข้อบ่งชี้เท่านั้น อนึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การระบาดในประเทศ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป

ดาวน์โหลดหนังสือของสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

สำหรับสถานประกอบกิจการ สรอส.25/2563

สำหรับโรงพยาบาล สรอส.26/2563