การกำหนดมาตรฐานการดูแลสุขภาพคนทำงานที่ระดับการสัมผัสสารเคมีต่ำกว่า OEL

ศุกร์, 18 ตุลาคม 2019
background

ขอเชิญ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ และ นักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าร่วมระดมสมอง เรื่อง


การกำหนดมาตรฐานการดูแลสุขภาพคนทำงานที่ระดับการสัมผัสสารเคมีต่ำกว่า OEL


โดยสามารถสมัครได้ที่ แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมระดมสมอง เรื่อง “แนวทางการกำหนดมาตรฐานการดูแลสุขภาพคนทำงานที่ระดับการสัมผัสสารเคมีต่ำกว่าค่า OEL”