นโยบาย สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม วาระ 62-64

พฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2020
background

นโยบายสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม วาระ 62-64

 1. จัดรูปแบบองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสมาพันธ์อาชีวอนามัยและความปลอดภัยแห่งประเทศไทย โดยจะร่วมกันจัดทำเรื่องการจัดระบบและหน้าที่ของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในบริการอาชีวอนามัยของสถานประกอบกิจการให้ชัดเจน
 2. ผลักดันบัญชีราคาค่าบริการของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ของสมาคม (ดำเนินการแล้ว อยู่ในขั้นตอนของแพทยสภา)
 3. หาสัดส่วนจำนวนแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ที่เหมาะสมในแต่ละเขตบริการสุขภาพ โดยจะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อมาศึกษาในเรื่องนี้
 4. ให้ประกาศนียบัตรของแพทย์ 2 เดือน ที่ผ่านการอบรม ในทุกหน่วยฝึกมีการกำหนดวันหมดอายุ โดยจะต้องกำหนดคณะทำงานมาศึกษาเรื่องนี้ ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ห้วงเวลาที่หมดอายุ การต่ออายุจะดำเนินการอย่างไร
 5. สนับสนุน พรบ ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำในนามของสมาคมฯ
 6. สนับสนุน อฝส ให้มีการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้เป็นแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 7. จัดทำ Web site ของสมาคมฯ และมีการกระจายข่าวสารของสมาคมให้แก่เพื่อสมาชิกรวมทั้งสร้างช่องทางเข้าถึง และความร่วมมือระหว่างสมาชิกและสมาคมให้มากขึ้น
 8. จัดงานประชุมวิชาการประจำปี ปีละ 1 ครั้ง และมี satellite symposium ปีละ 2 ครั้ง โดยอาจจัดเป็นการประชุมสัมมนาขนาดย่อม รวมถึงสนับสนุนแต่ละสถาบันฝึกอบรมในการจัดการประชุมวิชาการ เช่น interhospital conference หรือกิจกรรมวิชาการอื่นๆ และสนับสนุนการจัดงานเลี้ยงแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และแพทย์ประจำบ้านอาชีวเวชศาสตร์ เวชศาสตร์ทางทะเล เป็นประจำทุกปี
 9. สนับสนุนการ bid ICOH มาจัดที่ประเทศไทย โดยให้เงินค่าสมัครสมาชิก ICOH แก่สมาชิกทุกคนที่จะไปนำเสนอผลงานที่การประชุม ICOH ที่เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยให้ เลขาฯ ดำเนินการหารายชื่อคนที่รับรองได้ (สมาชิก) แล้วเผยแพร่ให้สมาชิกทุกท่านทราบ
 10. ให้ทุนค่าเครื่องบินและค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกที่ไปนำเสนอผลงานแบบ oral presentation ในงาน ACOH แดกู ประเทสเกาหลีใต้ สองทุน
 11. หารายได้เข้าสมาคมฯ
 12. คัดเลือกแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ดีเด่นของสมาคมฯ โดยมอบโล่รางวัลให้ในงานประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมฯ
 13. จัดทำมาตรฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์อย่างน้อยสองเรื่อง
 14. ปรับปรุงมาตรฐานการตรวจการได้ยิน การตรวจสมรรถภาพปอด และการทำงานในที่อับอากาศ