Infographic

เรื่องข้อแนะนำการรับมือภาวะที่มีฝุ่น จากกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข