ช่อง IOccHealth Channel

Episode 2: เยี่ยมโรงพยาบาลระยอง

โรงพยาบาลระยองได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับสถานประกอบกิจการมากกว่า 50แห่ง ในจังหวัดระยอง มีชื่อเล่นว่า โครงการ HTE ซึ่งย่อมาจาก Health promotion, Tertiary care, Emergency response มีเป้าหมายให้สถานประกอบการมีระบบการจัดการดูแลสุขภาพพนักงานเฉพาะโรค และเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

นอกจากนี้ยังมีการออกบู๊ทของบริษัทต่างๆมากมาย เช่น บู๊ทเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการแพทย์ Telemedicine

ข่าวสาร ทั้งหมด

[Postponed] The 2nd Occupational Medicine Open House

เนื่องจากสถานการณ์ของ COVID-19 จึงขอเลื่อนการจัดงาน Open House ออกไปก่อน และเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น จะแจ้งวันและกำหนดการให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง

อ่านต่อ

แสดงความประสงค์ขอสนับสนุนการตั้งวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์สมาชิกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความคิดเห็นในการ แสดงความประสงค์ขอสนับสนุนการตั้งวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ

The 33rd ICOH Conference 2021

ขอเชิญร่วมเข้าประชุมระดับนานาชาติ The 33rd International Congress on Occupational Health 2021 (ICOH 2021)

อ่านต่อ

The 4th ANOH Conference 2019

ขอเชิญนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม จป.วิชาชีพ แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ พยาบาลอาชีวอนามัยและท่านที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th ANOH Conference 2019

อ่านต่อ

The 23rd ACOH Conference 2020

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประชุมระดับนานาชาติ The 23rd Asian Congress on Occupational Health (ACOH2020)

อ่านต่อ

การกำหนดมาตรฐานการดูแลสุขภาพคนทำงานที่ระดับการสัมผัสสารเคมีต่ำกว่า OEL

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ และนักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเข้าร่วมระดมสมองเรื่อง การกำหนดมาตรฐานการดูแลสุขภาพคนทำงานที่ระดับการสัมผัสสารเคมีต่ำกว่า OEL

อ่านต่อ

เรื่องราวที่น่าสนใจ ทั้งหมด

บทความพิเศษ สมรรถนะของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์

บทความนี้นำเสนอสมรรถนะหลักของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม 10 หัวข้อตามที่วิทยาลัยอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมแห่งอเมริกากำหนดและเสนอสมรรถนะของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ที่สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยได้หารือกันและจะนำเสนอแก่สมาชิกและสังคมต่อไป

อ่านต่อ

คำแนะนำการดูแลสุขภาพผู้ประสบอุทกภัย

Infographic เรื่องคำแนะนำการดูแลสุขภาพผู้ประสบอุทกภัย จากกรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก

อ่านต่อ

ข้อแนะนำการรับมือภาวะที่มีฝุ่น

Infographic เรื่องข้อแนะนำการรับมือภาวะที่มีฝุ่น จากกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

อ่านต่อ