background

ตรวจสอบแพทย์อาชีวเวชศาสตร์

แพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติบัตร

เวชศาสตร์ป้องกันแขนงอาชีวเวชศาสตร์

ตรวจสอบจากระบบของแพทยสภา

โดยทั่วไปจะใช้เวลา 1-2 เดือน ข้อมูลความชำนาญเฉพาะทางในเว็บของแพทย์สภาของแพทย์ที่จบการศึกษาในเดือนกรกฎาคมของปีนั้นๆ ถึงจะได้รับการปรับปรุง


แพทย์ที่ผ่านการอบรบหลักสูตรอบรมความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ (หลักสูตร 2 เดือน)


Powered by AWS Cloud Computing
Amazon
Lambda
Amazon
DynamoDB