background

ตรวจสอบแพทย์อาชีวเวชศาสตร์

วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติบัตร

เวชศาสตร์ป้องกันแขนงอาชีวเวชศาสตร์

ตรวจสอบจากระบบของแพทยสภา

โดยทั่วไปจะใช้เวลา 1-2 เดือน ข้อมูลความชำนาญเฉพาะทางในเว็บของแพทย์สภาของแพทย์ที่จบการศึกษาในเดือนกรกฎาคมของปีนั้นๆ ถึงจะได้รับการปรับปรุง

หลักสูตร 2 เดือน

ผ่านการอบรบหลักสูตรอบรมความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์


Powered by AWS Cloud Computing
Amazon
Lambda
Amazon
DynamoDB