background

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

แพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ เวชศาสตร์ป้องกันแขนงอาชีวเวชศาสตร์

ตรวจสอบจากระบบของแพทยสภา

โดยทั่วไปจะใช้เวลา 1-2 เดือน ข้อมูลความชำนาญเฉพาะทางในเว็บของแพทย์สภาของแพทย์ที่จบการศึกษาในเดือนกรกฎาคมของปีนั้นๆ ถึงจะได้รับการปรับปรุง

แพทย์ที่ผ่านการอบรบหลักสูตร 2 เดือน

หลักสูตรอบรมความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์


* เฉพาะผู้ที่ผ่านการอบรบหลักสูตร 2 เดือน ของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, และมหาวิทยาลัยบูรพา
Powered by