background

แนวทางเวชปฏิบัติ

แนวทางการตรวจสุขภาพคนทํางานในที่อับอากาศ พ.ศ.2557
แนวทางการตรวจและแปลผลสมรรถภาพการได้ยิน ในงานอาชีวอนามัย พ.ศ.2558
แนวทางการตรวจและแปลผลสมรรถภาพปอด ด้วยวิธีสไปโรเมตรีย์ในงานอาชีวอนามัย พ.ศ.2557