บทบาทของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ในประเทศอังกฤษ

พฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม 2020
background

บทความนี้เรียบเรียงจาก NHS health career ของประเทศอังกฤษ ซึ่งกล่าวถึงบทบาทของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ในประเทศอังกฤษ

ลักษณะอาชีพของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์จะวินิจฉัย จัดการและป้องกัน โรคจากการทำงาน ซึ่งหมายถึง โรคซึ่งเกิดจากการทำงานหรืออาการของโรคที่เป็นอยู่กำเริบจากปัจจัยในที่ทำงาน แพทย์อาชีวเวชศาสตร์จะเกี่ยวข้องกับมิติต่างๆ ของผลจากงานต่อสุขภาพ และผลต่อสุขภาพที่มีต่องาน

ลักษณะของงาน

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ จะเยี่ยมสถานประกอบการและประเมินขอบเขตของผลของงานต่อสุขภาพ หน้าที่สำคัญคือช่วยให้คนทำงานสามารถทำงาน หรือกลับเข้าทำงานหลังเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย โดยงานของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์จะมีหลากหลาย เป็นการรวมการมีเวชปฏิบัติทางคลินิกกับการมีอิทธิพลและปรับพฤติกรรมของคนทำงาน และองค์กร การป้องกันการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บซึ่งเกิดจากงานเป็นงานสำคัญของอาชีวเวชศาสตร์เช่นเดียวกับการฟื้นฟูหลังเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์อาจถูกจ้างโดยรัฐบาลหรือองค์กรขนาดใหญ่ เช่นหน่วยงานฉุกเฉิน กองทัพ หรือ หน่วยงานคมนาคม รวมถึงรถไฟ ซึ่งเป็นโอกาสดีสำหรับการทำงาน part time การถูกจ้างหลายงาน โรงงานส่วนใหญ่จะมีบริการอาชีวอนามัยของตนเอง ซึ่งทำให้แพทย์มีโอกาสถูกจ้าง แม้ว่ามีแนวโน้มจะลดลงในประเทศอังกฤษ

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ยังถูกจ้างโดยหน่วยงานอาชีวอนามัยที่เป็นอิสระซึ่งให้บริการอาชีวอนามัยกับนายจ้างจำนวนหนึ่ง

ปัจจัยทางจิตวิทยา เป็นเรื่องสำคัญในอาชีวเวชศาสตร์ เช่น ในกองทัพ เรื่องการดื่มเหล้า ภาวะซึมเศร้า และการตัดสินใจผิดปกติ ซึ่งมีมาก และที่จะลืมไม่ได้คือ Post traumatic stress disorder

ตัวอย่างที่สำคัญที่เป็นปัญหาท้าทายแพทย์อาชีวเวชศาสตร์เช่นการดื่มเหล้าจนทำให้เกิดปัญหาความปลอดภัย การควบคุมน้ำหนักสำหรับคนงานในอุตสาหกรรมขนส่ง และการจัดการให้บุคลากรทางการแพทย์กลับเข้าทำงานภายหลังไปทำงานในประเทศที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดต่อ

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ยังต้องใช้ความรู้ทางคลินิกร่วมกับความเข้าใจในกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงาน ความผิดทางอาชญากรรม ร่วมกับกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากความสำคัญของการทำงานต่อสุขภาพ ซึ่งมีความเข้าใจกว้างขวางขึ้น อาชีวเวชศาสตร์ก็ขยายบทบาทเป็นหัวข้อทางการเมือง และจะเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในอนาคต

การสอนนักเรียนแพทย์และแพทย์ประจำบ้านจะเป็นส่วนหนึ่งของงานของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ซึ่งทำงานในโรงพยาบาลที่มีการเรียนการสอนหรือในมหาวิทยาลัย

การปฏิบัติและการวางแผนงาน

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์จะประเมินสถานที่ทำงานเพื่อดูความเสี่ยงต่อสุขภาพ และสร้างโมเดลการทำงานหลายๆแบบเพื่อควบคุมความเสี่ยงเหล่านั้น โดยการทำงานโดยตรงกับคนงานเป็นรายบุคคล

โดยเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ เช่น

 • ความเครียดที่เกี่ยวเนื่องจากงาน
 • โรคที่เกิดจากแอสเบสตอส
 • โรคหูตึงจากเสียงดัง
 • ปัญหาจากการสัมผัสสารเคมีและความสั่นสะเทือน

วิชาที่เป็น sub specialties ของอาชีวเวชศาสตร์ คือ

 • เวชศาสตร์การบิน
 • การประเมินการสูญเสีย
 • เวชศาสตร์ทางทะเล
 • โรคผิวหนังจากการทำงาน
 • รังสีวิทยา
 • เวชศาสตร์การกีฬา
 • เวชศาสตร์ท่องเที่ยว