นพ. อดุลย์ บัณฑุกุล
ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
นายกสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
ศ.ดร.นพ. พรชัย สิทธิศรัณย์กุล
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านส่งเสริมและฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ฝ่ายวิชาการ สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอสมรรถนะหลักของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม 10 หัวข้อตามที่วิทยาลัย อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมแห่งอเมริกากำหนด และเสนอสมรรถนะของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ที่สมาคมโรคจาก การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยได้หารือกันและจะนำเสนอแก่สมาชิกและสังคมต่อไป

คำสำคัญ: สมรรถนะ, แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

Abstract

This article presented 10 core competencies of occupational and environmental physicians according to the American College of Occupational and Environmental Medicine. It also proposed competencies of Thai board-certified occupational physicians considered by the Association of Occupational and Environmental Diseases of Thailand, which will be presented to the members and the public in the future.

Keywords: competency, occupational physician

สามารถอ่านฉับเต็มในรูปแบบ Portable Document Format ได้ ที่นี้