แนวทางวินิจฉัยโรค COVID-19 จากการทำงาน

เสาร์, 02 มกราคม 2021
main_image
main_image

สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย มีความเห็นว่า COVID-19 เป็นโรคจากการทำงาน เพื่อประโยชน์ของคนทำวานในด้านการชดเชย และการป้องกัน ทั้งนี้เป็นหน้าที่ของนายจ้างที่จะต้องให้การป้องกันการติดเชื้อ SARS-CoV-2 จากการทำงาน และจัดทำแนวทาง การวินิจฉัยการเป็น COVID-19 จากการทำงาน เพื่อประกอบการวินินฉัย และขอประโยชน์เงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน กระทรวงแรงงาน โดยมีหลักการวินิฉัยคือ ผู้ป่วย COVID-19 จากากรทำงาน จะต้อง

  1. มีอาการหรืออาการแสดงร่วมกับมีผลการตรวจทางห้องปฎิบัติการยีนยีนว่ามีการติดเชือ SARS-CoV-2
  2. มีลักษณะงานหรือสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความเสี่ยงต่อการจิดเชื้อ SARS-CoV-2
  3. มีระยะฟักตัวของเชื้อเชื่อมโยงกับอาชีพ (งาน)
  4. มีผลสอบสวนทางระบาดวิทยาสนับสนุน
  5. มีการแยกสาเหตุของการติดเชื้อ SARS-CoV-2 นอกงาน

จากแนวทางด้านบน ในช่วงทีโรคมีการแพร่ระยาดมาก อาจจะไม่สามารถสรุปได้ว่าโรคนั้นเกิดจากการทำงานหรือไม่ เนื่องจากสามารถติดเขื้อได้จากนอกสถานที่ทำงาน ดังนั้นนายจ้างควรมีมาตรการให้ทำงานจากบ้าน หรือหยุดงาน และในสถานการณ์ที่มีการระบาดมากแนวทางในข้อ 4 และ 5 เนื่องจากไม่สามารถระบุแหล่งแพร่เชื้อได้ ทางสมาคม จึงมีข้อเสนอแนะให้มีการประสานงานระหว่างกองทุนเงินทดแทน และประกันสังคม ซึ่งในระยะระบาดใหญ่ จะต้องใช้เงินประกันสังคมจ่ายค่ารักษาไปก่อน และหลังจากนั้นอาจจัมาตกลงกันในกรณีที่ลักษณะงานในข้อ 2 สามารถระบุได้ชัดเจน