ประกาศแนวทางปฏิบัติสําหรับสถานพยาบาลเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ในวิกฤติ COVID-19

พุธ, 01 เมษายน 2020
background

แนวทางปฏิบัติสําหรับสถานพยาบาลเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ในวิกฤติ COVID-19

อ่านต้นฉบับในรูปแบ Portable Document Format

เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นอาชีพสําคัญที่จะเผชิญกับผู้ป่วยจํานวนมากจากเหตุการณ์ ระบาดของเชื้อโรค SARS-CoV-2 ในการทําใหเกิด COVID-19 สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและ สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย www.aoed.org และสมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย www.ohn.com จึงขอออกแนวทางปฏิบัติสําหรับสถานพยาบาล เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ ทุกระดับดังแนวทางที่พึงปฏิบัติด้านล่างดังนี้คือ

เพื่อเป็นการปกป้องสถานพยาบาล ผู้บริหารสถานพยาบาลจะต้องทําให้สถานพยาบาลเป็นบริเวณ ที่ปลอดภัยสาํหรับการทํางานของบคุลากรทางการแพทยโดยจัดการใหภายในสถานพยาบาลเป็นเสมือนพื้นที่สีเขียว โดยสถานพยาบาลในทุกสังกัด ต้องจํากัดทางเข้าออกให้น้อยที่สุดและมีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิ ผู้เข้ามาในสถานพยาบาลทุกราย ต้องมีนโยบายให้ทุกคนที่เข้ามาภายในสถานพยาบาล รวมทั้งบุคลากรทุกคน ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย โดยจัดชนิดของหน้ากากตามความเหมาะสม ต้องจัดทําและปรับปรุงระบบ คัดกรอง แยกผู้ป่วยโรคทางเดืนหายใจที่เสี่ยงต่อการตืดเชื้อ COVID-19 ออกจากอาคารสถานพยาบาล เพื่อทํา ให้สิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาลปราศจากเชื้อ COVID-19 โดยทําให้บริเวณที่บุคลากรทํางานเป็น Safe Zone และควรแยกเส้นทางเดินของผู้ป่วยที่สงสัยหรือเป็น COVID-19 ไม่ให้ปะปนกับทางเดินของบุคลากรหรือผู้ป่วยอื่นภายในสถานพยาบาล ต้องทําความสะอาดบริเวณพื้นที่ หรือหน่วยงานที่มีผู้ป่วยทสี่งสัยหรือเป็น COVID-19 เข้ามาในพื้นที่สถานพยาบาลทันทีเมื่อมีรายงาน ต้องจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยให้กับบุคลากรทาง การแพทย์ที่ทํางานในด่านหน้าตลอดเวลา รวมถึงมาตรการอื่นๆ ตามความเหมาะสม

เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ ผู้บริหารสถานพยาบาล ต้องให้คํามั่นสัญญากับบุคลากรทางการแพทย์ โดยประกาศเป็นนโยบายว่าจะดูแลบุคลากรทางการแพทย์เพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ในทุกวิถีทางโดยต้องจัดกําลังในการดูแลผู้ป่วยที่สงสัย หรือ เป็น COVID-19 อย่างเหมาะสม ต้องป้องกันบุคลากรที่เป็นโรคเรื้อรังที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ต้องจัดระบบการจัดการเมื่อมี บุคลากรมีอาการไข้ เจ็บคอ ไอ หรือเหนื่อย ที่ชัดเจน โดยจะต้องมีแนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวัง และระบบคอย สนับสนุนบุคลากรที่เจ็บป่วยหรือถูกกักตัว เป็นอย่างดี ต้องสร้างความตระหนักและสนับสนุนให้บุคลากร ทุกท่าน ใช้หลัก Standard Precaution ในการดูแลผู้ป่วย ครบ 100% โดยสนับสนุนอุปกรณ์คุ้มครองความ ปลอดภัย (PPE) ที่ได้มาตรฐานรับรอง Biohazard เช่น หน้ากาก แว่นครอบตา เสื้อกาวน์ ถุงมือ และ Cover all เป็นต้น และให้ บุคลากรดูแลตนเองโดยการดูแลสุขอนามัยของมือเท่าที่มีโอกาส รวมถึงการรักษาระยะห่าง ระหว่างกันอย่างเหมาะสม สําหรับแนวทางการปฏิบัติ ให้ปฏิบัติตาม คําแนะนําในการดูแลสุขภาพบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์ การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของบุคลากรทางการแพทย์สูงสุด


คําแนะนําในการดูแลสุขภาพบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์ การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)