พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม

พุธ, 18 กันยายน 2019
background

กระทรวงสาธารณสุข ออกพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้วันที่ 18 กันยายน 2562 กำหนดกลไก หลักเกณฑ์ และมาตรฐานเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคที่เป็นระบบ มีเอกภาพ ทันต่อเหตุการณ์ หนุนเสริมมาตรการทางกฎหมายด้านแรงงานและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ของไทย เพื่อลดการเจ็บป่วยจากการทำงานและการเจ็บป่วยจากมลพิษสิ่งแวดล้อม

เนื้อหา พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562