เลื่อนการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงและการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธี Spirometry ออกไปชั่วคราวก่อนได้

พุธ, 30 ธันวาคม 2020
background

สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพ ของแพทย์ที่ทำงานด้านอาชีวเวชศาสตร์ ขอขอบคุณท่านได้ช่วยเหลือเพื่อให้มีการเลื่อนการตรวจสมรรถภาพ ปอดประจำปีในสถานประกอบกิจการ เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 นั้น

ขณะนี้เริ่มมีการระบาดของเชื้อใหม่อีกรอบหนึ่ง เนื่องจากการตรวจสมรรถภาพปอดตาม ปัจจัยเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดละอองฝอยจากระบบทางเดินหายใจและทำให้เกิดความเสี่ยงการ แพร่กระจายเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรค COVID -19 อย่างมาก ในช่วงวิกฤติรอบนี้จึงไม่ควรตรวจสมรรถภาพปอด เพื่อการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงตามรอบปีของสถานประกอบการ

โดยสมาคมฯ ได้ปรึกษาทางกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานและขอผ่อนผันให้นายจ้างเลื่อนการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงและการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธี Spirometry ออกไปชั่วคราวก่อนได้ และทางสมาคมขอความร่วมมือโรงพยาบาล ให้เลื่อนการตรวจสมรรถภาพปอดให้กับสถาน ประกอบการ โดยวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสุขภาพประจ าปีไปก่อน และสถานประกอบกิจการให้เลื่อนการตรวจสมรรถภาพ ปอดไปก่อน เพื่อป้องกันสังคมส่วนรวม

ดาวน์โหลดหนังสือของสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

หนังสือเรียนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สรอส.100/2563

สำหรับสถานประกอบกิจการ สรอส.101/2563

สำหรับโรงพยาบาล สรอส.102/2563