ประชุมวิชาการประจำปี สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2020
background

เกี่ยวกับงาน

⌚ วันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 เวลา 08:00-16:00

🏢 ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี จ.กรุงเทพมหานคร

🎯 แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ และส่งเสริมการประสานงานในการทำงานในแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เอกสารประกอบการบรรยาย

Google Drive

21 ธันวาคม 2020

เสวนา กฎกระทรวง มาตรฐานตรวจสุขภาพลูกจ้าง จากกฎหมายสู่การปฏิบัติ

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานตรวจสุขภาพลูกจ้าง นพ.อดุลย์

พรบ.ป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ 2562

เสวนา มาตราฐานหน่วยบริการตรวจสุขภาพ

มาตรฐานหน่วยบริการตรวจสุขภาพ

รายละเอียดมาตรฐานหน่วยบริการตรวจสุขภาพ

22 ธันวาคม 2020

Fitness to drive

Fit to drive ที่ควรจะเป็นตามกฎหมาย นพ.ศุภกิจ

Fitness to drive ดร.พญ. ชุลีกร

Occupational vision screening

กำหนดการ

กำหนดการประชุมวิชาการประจำปีสมาคม

โปสเตอร์

poster